1. TERMINY I OKREŚLENIA

  

Wydawca - WYDAWNICTWO 24 GODZINY w Starachowicach (27-200 Starachowice) przy ul. Konstytucji 3-go Maja 23, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod numerem 9910/2001, NIP 664-000-95-62, REGON 290521441

 

 

Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Wydawcą w zakresie umieszczania w Gazecie Starachowickiej oraz na portalu www.starachowicka.pl ogłoszeń oraz reklam.

 

 

Portal starachowicka.pl – prowadzony przez Wydawcę, utrzymywany na domenie www.starachowicka.pl, w ramach którego publikowane są ogłoszenia oraz reklamy Ogłoszeniodawców.

 

 

Ogłoszenie – zamieszczana w Serwisie www.starachowicka.pl oraz na łamach Gazety Starachowickiej, pochodząca od Ogłoszeniodawcy oferta dotycząca sprzedaży, wynajmu, chęci zakupu, lub usług.

 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis ogłoszeniowy na stronie www.starachowicka.pl przeznaczony jest dla osób prywatnych i dla firm które chcą zamieścić ogłoszenie na łamach Gazety Starachowickiej oraz na portalu www.starachowicka.pl za pośrednictwem strony internetowej.

 

Serwis ogłoszeniowy jest własnością Wydawnictwa 24 godziny z siedzibą w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 23, zwanym dalej Wydawcą.

 

Ogłoszeniodawca akceptując regulamin oświadcza, iż przysługuje mu pełne prawa do posługiwania się zamieszczonymi w ogłoszeniu danymi, tj. numer telefonu, znaki towarowe lub innymi elementami które podlegają ochronie prawnej.

 

Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu w celu ulepszenia i poprawy działania. Jednocześnie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która może być spowodowana awarią serwisu.

 

 

 

 

3. OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

 

 

Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym ogłoszeniodawca udostępnia usługę.

 

Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści ogłoszenia oraz do odmowy wydrukowania jej na łamach Gazety Starachowickiej, jeżeli ogłoszenie jest niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, jednocześnie Wydawca nie dokonuje zwrotu zapłaconego wynagrodzenia.

 

Ogłoszeniodawca akceptując regulamin oświadcza, iż podane przez niego ogłoszenie jest zgodne z zasadami regulaminu serwisu oraz że nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich.

 

Dane kontaktowe Ogłoszeniodawców serwisu służą do nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

 

 

4. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

 

Zamieszczenie ogłoszenia jest odpłatne według obowiązującego cennika, możliwe tylko po zaakceptowaniu poniższego regulaminu.

 

Podczas zamieszczania ogłoszeń należy pamiętać aby wpisywać dane w specjalnie przeznaczonych do tego polach formularza. Nie zastosowanie się do tej zasady spowoduje zakłócenie zamieszczenia ogłoszenia.

 

Ogłoszenia zamieszczane są w Gazecie Starachowickiej według poszczególnych działów ogłoszeniowych.

 

Ogłoszenie ukaże się na łamach Gazety Starachowickiej w najbliższym wydaniu po dokonaniu płatności za ogłoszenie i będzie się ukazywało przez okres wybrany przez Ogłoszeniodawcę.

 

Zlecenie ogłoszenia powinno zostać złożone najpóźniej na 3 dni przed emisją Gazety Starachowickiej.

 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

 

Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych w treści ogłoszeń.

 

Jeżeli ogłoszeniodawca dokona zapłaty nie można dokonać już żadnych zmian w ogłoszeniu ani wycofać zamówienia.

 

Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

5. REKLAMACJE

 

Reklamacje dotyczące zamieszczania ogłoszeń przez Ogłoszeniodawców należy przesyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , bądź bezpośrednio dostarczyć na adres redakcji.

 

Wydawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji, czy przyjmuje reklamację oraz jak zamierza ją rozpatrzyć lub informując Ogłoszeniodawcę o braku podstaw do przyjęcia reklamacji.

 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie spory pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Wydawcą będą rozpatrywane wyłącznie przed Sądem właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością Serwisu www.starachowicka.pl jest sąd miejscowo właściwy dla miejscowości Starachowice o ile obowiązujące przepisy prawa nie będą stanowiły inaczej.

 

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2013r

Mój koszyk ( pusty... )